Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administrator
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sgh.waw.pl.
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu zgłoszenia do bazy informacyjnej Startupy SGH i wysyłania informacji dotyczących środowiska startupowego SGH.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 s. 1, ze zm.), zwanego dalej RODO, czyli zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Dobrowolność podania danych
  Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zgłoszenie się do bazy informacyjnej Startupy SGH i otrzymywanie informacji dotyczących środowiska startupowego SGH.
 5. Odbiorcy danych
  W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
 6. Informacja o niepodejmowaniu zautomatyzowanych decyzji
  Na podstawie Pani/Pana danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO.
 7. Czas przetwarzania
  Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Prawa związane z przetwarzaniem
  Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
  Może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 9. Prawo wniesienia skargi
  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.